People Insights
Services
Contact Us
Get in touch
Contact Us
Published On: April 1, 2019 | Blog | 0 comments

Obowiązki opiekuna wyznaczonego przez Sąd Opiekuńczy w Wielkiej Brytanii


Mój pierwszy artykuł z tej serii odnosił się do kwestii dotyczących procedur prawnych, według których wyznaczany jest przedstawiciel ds. majątkowych działający w imieniu osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, czyli tzw. Opiekun (ang. Deputy).

W dzisiejszym wydaniu szczegółowo omówimy rolę opiekuna oraz spoczywające na nim obowiązki.

Opiekun ds. majątkowych jest zwykle upoważniany przez Sąd Opiekuńczy do przejęcia pieczy i sprawowania kontroli nad majątkiem osoby objętej ochroną. Korzysta on z takich samych uprawnień do zarządzania oraz inwestowania jakie przysługiwałyby osobie objętej ochroną gdyby nie utraciła zdolności do podejmowania decyzji. Opiekun przejmuje w związku z tym kontrolę i zarządzanie codziennymi wydatkami na życie, co zwykle obejmuje opłatę comiesięcznych rachunków oraz prowadzenie szczegółowego zestawienia wydatków.

Obowiązek działania w najlepszym interesie

Pierwszą zasadą, którą musi kierować się przedstawiciel ustawowy jest konieczność podejmowania wszelkich decyzji dotyczących nieruchomości i finansów w najlepszym interesie osoby objętej ochroną. Określając najlepszy interes należy uwzględnić jej przeszłe i bieżące życzenia, przekonania i wartości, stanowisko członków rodziny jak i możliwość odzyskania zdolności podejmowania decyzji.

Na przykład, ojciec Piotra doznał urazu mózgu i nie posiada zdolności samodzielnego podejmowania decyzji finansowych. Sąd Opiekuńczy wyznaczył Piotra na opiekuna ojca, którego majątek składa się z nieruchmości, akcji oraz kilku kont bankowych. Ojciec poprosił o przekazanie siostrze Piotra znacznej darowizny w swoim imieniu. Co należałoby uczynić?

W takich sytuacjach Sąd będzie oczekiwać, że Piotr weźmie pod uwagę wielkość majątku ojca, zakres w jakim ojciec miał zwyczaj przekazywać darowizny zanim utracił zdolność samodzielnego podejmowania decyzji, szacowaną długość życia ojca, czy będzie on wymagać pobytu w domu opieki lub opieki pielęgniarskiej oraz jaki byłby koszt takiej opieki, czy został sporządzony testament, a darowizna mogłaby kolidować z przejęciem majątku na jego mocy lub na zasadach dziedziczenia ustawowego.

Biorąc pod uwagę wszystkie wspomniane czynniki Piotr może dojść do wniosku, że darowizna jest dopuszczalna i nie wpłynie niekorzystnie na jakość życia ojca. W tym przypadku, o ile Piotr nie został wcześniej upoważniony, musi złożyć wniosek do Sądu Opiekuńczego o wydanie orzeczenia upełnomocniającego go do zrealizowania darowizny.

W kolejnym przykładzie, ojciec Beaty cierpi na demencję i przebywa w domu opieki. Beata została wyznaczona przez Sąd Opiekuńczy na jego opiekuna ds. majątkowych i częściowo finansuje jego pobyt. Beata z trudem realizuje te opłaty. Jedynym majątkiem ojca jest posiadana przez niego nieruchomość. Beata chce ją sprzedać, aby uzyskać pomoc w dokonywaniu opłat oraz innych ponoszonych przez nią kosztów. Jak wyżej, Beata będzie musiała rozważyć, czy sprzedaż domu będzie leżeć w najlepszym interesie ojca, stosując się do wspomnianych wyżej przesłanek.

Inne obowiązki

Opiekunowie powinni również sprawdzać, czy osoba ubezwłasnowolniona jest uprawniona do dotacji przez władze lokalne oraz prowadzić przeglądy uzyskiwanych przez nią świadczeń.

W razie konieczności opiekunowie powinni wypełniać i składać zeznania podatkowe, aby uniknąć kar za zwłokę.

Opiekunowie są nadzorowani przez Biuro Kuratora Publicznego (ang. Office of the Public Guardian – OPG). Celem nadzoru jest zapewnienie wsparcia opiekunom oraz ochrona osób nieposiadających zdolności do podejmowania decyzji przed wykorzystaniem i nadużyciami.

Opiekunowie są również zobowiązani do przedstawiania corocznych sprawozdań z wyszczególnieniem wszelkich ważnych decyzji finansowych podjętych w uprzednium roku sprawowania swojej funkcji.

W związku z tym ważne jest prowadzenie szczegółowej dokumentacji dotyczącej wszelkich decyzji tego rodzaju.

*Disclaimer: The information on the Anthony Gold website is for general information only and reflects the position at the date of publication. It does not constitute legal advice and should not be treated as such. It is provided without any representations or warranties, express or implied.*

Alexandra Knipe

Joint Head of Court of Protection

alexandra.knipe@anthonygold.co.uk

Get in touch

Call, email or use a contact form – whichever suits you. We’ll let you know the best person to help you get started.

Call or Email

020 7940 4060

mail@anthonygold.co.uk

No comments

Add your comment

We need your name and email address to make sure you’re a real person. We won’t share your email address with anyone else or send you spam. Please complete fields marked with *.

Leave a Reply

Your email address and phone number will not be published on the website. Other visitors will not be able to see your contact information. Required fields are marked *

Contact Us

How can we help?

Request a Call Back

How can we help?