People Insights
Services
Contact Us
Get in touch
Contact Us
Published On: March 27, 2019 | Blog | 0 comments

Jak złożyć wniosek o stwierdzenie ubezwłasnowolnienia i powolanie opiekuna w Wiekiej Brytanii (ang. „Deputy”)?


Zasady prawne dotyczące powołania kuratora lub opiekuna w Polsce mają długą tradycję prawną i zawarte są w Kodeksie cywilnym z 1964 r. Członek rodziny w linii prostej (tzn. wstępni lub zstępni), mąż lub żona lub przedstawiciele ustawowi mogą składać wnioski do Sądu Rejonowego w imieniu osoby, co do której istnieje przypuszczenie, że nie posiada zdolności umysłowych do zarządzania swoim majątkiem i sprawami finansowymi. Po złożeniu wniosku sędziowie w Polsce mogą wydać dwa rodzaje orzeczeń:

1. orzeczenie stwierdzające ubezwłasnowolnienie częściowe; lub
2. orzeczenie stwierdzające ubezwłasnowolnienie całkowite.

Podczas gdy kurator jest powoływany do działania w imieniu osoby, wobec której orzeczono częściową niezdolność do czynności prawnych, do działania w imieniu osoby, wobec której orzeczono całkowitą niezdolność do czynności prawnych powoływany jest opiekun (czyli ang. Deputy).

Wielu moich polskich klientów pyta mnie, jak zlożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie i o powołanie opiekuna w Wielkiej Brytanii, który będzie działał w imieniu osoby, wobec której orzeczono niezdolność umysłową. Uprzejmie informuję, że proces ten jest bardzo podobny, chociaż należy zauważyć, że nie istnieje w Wielkiej Brytanii ubezwłasnowolnienie częściowe.

W Wiekiej Brytanii Sądem właściwym do składania wniosków o orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu i powołaniu opiekuna jest Sąd Opiekuńczy (ang. Court of Protection), utworzony na mocy Ustawy o Sprawności Umysłowej z 2005 r. (ang. Mental Capacity Act 2005).
Wniosek o stwierdzenie ubezwłasnowolnienia i powołanie opiekuna może być złożony przez osobę w wieku 18 lat i powyżej. Należy zauważyć, że jest to ważne rozróżnienie. Podczas gdy w Polsce wnioskodawcy ograniczają się do członków bliskiej rodziny, małżonków i przedstawicieli ustawowych, w Wielkiej Brytanii opiekunami mogą być nie tylko bliscy krewni, ale także przyjaciele osoby potrzebującej pomocy w podejmowaniu decyzji lub inne osoby, które również mogą być odpowiednie do tej roli. Sąd zazwyczaj rozpatruje predyspozycje wnioskodawcy, biorąc pod uwagę jego wykazaną zdolność do podejmowania decyzji finansowych w czyimś imieniu. Wniosek do Sądu jest składany za pomocą formularza COP1 i muszą mu towarzyszyć odpowiednie dokumenty, w tym ocena zdolności do podejmowania czynności, przeprowadzana przez właściwego biegłego po ocenieniu zdolności osoby, której dotyczy wniosek.

Biegłym może być:

– zarejestrowany lekarz pierwszego kontaktu osoby, której dotyczy wniosek;

– psychiatra;

– zatwierdzony specjalista ds. zdrowia psychicznego;

– pracownik socjalny;

– psycholog;

– personel pielęgniarski; lub

– terapeuta zajęciowy.

Do Sądu Opiekuńczego należy też wnieść opłatę, która aktualnie wynosi 400 GBP. W pewnych okolicznościach możliwe jest jednak ubieganie się o umorzenie opłaty.

Procedura prawna rozpoczyna się z chwilą przyjęcia wniosku przez Sąd i trwa około trzech miesięcy. Po rozpatrzeniu wniosku, jeżeli są podstawy prawne, Sąd wyda orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu i powoła opiekuna, któremu przyzna uprawnienia do przejęcia kontroli i zajmowania się mieniem i sprawami finansowymi osoby ubezwłasnowolnionej.

*Disclaimer: The information on the Anthony Gold website is for general information only and reflects the position at the date of publication. It does not constitute legal advice and should not be treated as such. It is provided without any representations or warranties, express or implied.*

Alexandra Knipe

Joint Head of Court of Protection

alexandra.knipe@anthonygold.co.uk

Get in touch

Call, email or use a contact form – whichever suits you. We’ll let you know the best person to help you get started.

Call or Email

020 7940 4060

mail@anthonygold.co.uk

Comments

Add your comment

We need your name and email address to make sure you’re a real person. We won’t share your email address with anyone else or send you spam. Please complete fields marked with *.

3 thoughts on “Jak złożyć wniosek o stwierdzenie ubezwłasnowolnienia i powolanie opiekuna w Wiekiej Brytanii (ang. „Deputy”)?

  1. Witam.Moj syn 25 letni jest od 5 lat ubezwlasnowolniony w Polsce.Mieszkamy w Wielkiej Brytanii i potrzebuje go Ubezwlasnowolnic w Wielkiej Brytanii, ponieważ pobiera świadczenie PIP na niepelnosprawnosc.Jak to można zrobić prawnie?

  2. hello, my name is Beata and I am the mother and a care of 39-year-old daughter, Kamila, who has a mental disability and is unable to function and decide on her own. On her behalf, I am asking for help in carrying out the Lasting power of attorney.
    If possible, we ask for a Polish-language conversation, please.

Leave a Reply

Your email address and phone number will not be published on the website. Other visitors will not be able to see your contact information. Required fields are marked *

Contact Us

How can we help?

Request a Call Back

How can we help?