People Insights
Services
Contact Us
Get in touch
Contact Us
Published On: July 14, 2016 | Blog | 0 comments

Czy zagraniczny testament posiada moc prawną w Anglii?


W jednym z moich poprzednich  artykułów – „ Jak angielski testament dziadka usmiercono w Polsce” pisałam o różnicach pomiędzy wymogami, których spełnienie decyduje o mocy prawnej testamentu w Polsce i w Anglii.  Zalecałam wówczas również sporządzanie testamentu zarówno w Anglii, jak i w jurysdykcji obcej, w której znajdują się aktywa.  Liczba i charakter zapytań, które otrzymałam po publikacji tego artykułu, potwierdziły to, co wynikało z dotychczasowych doświadczeń moich klientów – osoby, które w chwili śmierci posiadają aktywa na terytorium więcej niż jednego kraju, zazwyczaj pozostawiają tylko jeden testament.  A więc, czy testament zagraniczny, sporządzony poza Anglią i Walią, może posiadać moc prawną w Anglii?

Odpowiadając w skrócie, można powiedzieć: tak.  Zgodnie z ustawą o testamentach z 1963 roku (the Wills Act 1963), w przypadku wszystkich osób zmarłych po 1 stycznia 1964 r, testament zagraniczny może być uznany za ważny w Anglii i Walii, jeżeli został sporządzony zgodnie z wymogami prawa krajowego państwa, w którym został on sporządzony lub jeżeli został sporządzony zgodnie z wymogami prawa krajowego państwa, którego testamentodawca – w chwili sporządzenia testamentu lub w chwili śmierci – był obywatelem lub w którym miał zwyczajowe miejsce przebywania lub stałe miejsce zamieszkania. Zgodnie z tą zasadą, polski testament sporządzony przez polskiego obywatela, który żył i posiadał aktywa w Anglii, może tu zostać uznany za ważny, posiadający moc prawną.

W praktyce, aby nadać takiemu testamentowi moc prawną, należy wystąpić o wydanie na postawie takiego testamentu angielskiego upoważnienia do zarządzania spadkiem (Grant of Probate).  Zachęcam do przeczytania mojego artykułu objaśniającego jak wyglada zwiazana z tym procedura. Oprócz standardowych dokumentów, które należy przesłać z testamentem do Rejestru Spadkowego, w przypadku testamentu zagranicznego, należy przedstawić sądowi także dokument zwany affidavit.  Jest to złożone pod przysięgą oświadczenie zawierające szczegółowe wyjaśnienia mających znaczenie faktów i objaśnienie co do posiadania przez testament mocy prawnej w kontekście wymogów prawa krajowego – odpowiednio – państwa, w którym testament został sporządzony lub państwa, którego zmarły był obywatelem. W przypadku testamentów polskich, Rejestr Spadkowy będzie zazwyczaj zainteresowany przedstawieniem dowodu, że testament został sporządzony przez notariusza, który potwierdzi że sporządził dany testament albo dowodu, że polski sąd rozstrzygnął już o rozdysponowaniu majątku w Polsce zgodnie z treścią testamentu, uznając tym samym jego moc prawną.

Jeżeli potrzebują Państwo szczegółowej porady w zakresie dopuszczalności zastosowania zagranicznego testamentu w Anglii lub jeśli potrzebujecie Państwo pomocy w zarządzaniu spadkiem w Anglii, uprzejmie proszę o skontaktowanie się ze mną.

To read my blog in English, please click here.

Get in touch

Call, email or use a contact form – whichever suits you. We’ll let you know the best person to help you get started.

Call or Email

020 7940 4060

mail@anthonygold.co.uk

Contact Us

How can we help?

Request a Call Back

How can we help?