People Insights
Services
Contact Us
Get in touch
Contact Us
Published On: July 25, 2016 | Blog | 0 comments

Czy mam prawo do części domu? – Roszczenia wynikające z Ustawy o Zarządzie Powierniczym Gruntów oraz o Ustanawianiu Powierników z 1996 r. (Trust of Land and Appointment of Trustee Act 1996; ToLATA)


 

Osoby mieszkające razem, bez względu na to, czy chodzi o znajomych, niepozostających w związku małżeńskim partnerów czy – jak się coraz częściej zdarza – rodziców i dorosłe dzieci, często uważają, że na skutek takiego wspólnego zamieszkiwania, automatycznie nabywają jakiegoś rodzaju prawo do nieruchomości.  Niestety, przekonanie to jest błędne.

Pełne prawo własności nieruchomości przysługuje osobie, która wskazana jest jako jej właściciel.   Każdy kto ma wątpliwość co do tożsamości właściciela określonej działki gruntu, może uzyskać wskazującą właścicieli kopię wpisu do Rejestru Nieruchomości (Land Registry).

Po ustaleniu, kto jest prawnym właścicielem nieruchomości, należy sprawdzić czy istnieje jakieś pisemne oświadczenie dotyczące własności faktycznej (beneficial ownership) tej nieruchomości, tj. dokument wskazujący czy właściciel prawny włada gruntem na własny rachunek, a jeżeli tak, to w jakiej części, czy też włada nim na rachunek innej osoby. Dokument taki mógł zostać sporządzony w momencie zakupu nieruchomości lub dużo później (gdy urodziły się dzieci, gdy ktoś się wprowadził lub wyprowadził, etc.). Jeżeli istnieje jakiekolwiek oświadczenie tego rodzaju, to – o ile nie istnieją okoliczności, które mogłyby pozbawić je mocy prawnej (np. uchylenie, błąd, groźba czy oszustwo) – własność i udział we własności nieruchomości istnieją w zakresie wskazanym w tym oświadczeniu.  Co do zasady, sąd nie przyzna osobom wspólnie zamieszkującym więcej praw, niż wynika z tego doświadczenia.  A co jeśli takiego oświadczenia nie ma?

Gdy nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela, ważne jest ustalenie czy współwłasność ma charakter współwłasności łącznej czy współwłasności w częściach ułamkowych.  Można to ustalić na podstawie wspomnianego wyżej wpisu do Rejestru Nieruchomości.

Gdy współwłasność ma charakter łączny, współwłaściciele nie mają odrębnych, dających się zidentyfikować części nieruchomości.  Jest to po prostu ich własność wspólna.  Po śmierci jednego z nich, własność przechodzi na pozostałych.   Gdy współwłasność ma charakter współwłasności w częściach ułamkowych, każdy z właścicieli posiada własny udział, którym może rozporządzić w testamencie.  O ile współwłaściciele w częściach ułamkowych nie podpisali oświadczenia potwierdzającego, jaki udział w nieruchomości im przypada (mogą to zrobić w w dokumencie przenoszącym na nich własność – formularz TR1), uważa się, że ich udziały są równe.

Jaki jeszcze rodzaj własności może być udziałem właścicieli innych niż właściciel prawny czy współwłaściciel, gdy nie istnieje oświadczenie co do własności? Własność faktyczna (beneficial ownership) może być efektem dorozumianego (resulting trust) lub domniemanego zarządu powierniczego (constructive trust).  Prawo użytkowania może natomiast być nabyte również w wyniku przyrzeczenia.  Więcej na ten temat można przeczytać na moim osobnym blogu.

Istnienie dorozumianego zarządu powierniczego może zostać uznane na podstawie wkładów dokonanych przez współwłaścicieli lub osoby wspólnie zamieszkujące, czy to przy zakupie nieruchomości czy w późniejszym czasie.  Wkłady mogą mieć formę wkładu do ceny zakupu, kaucji czy kredytu hipotecznego (mogą nawet przyjąć postać jedynie bycia stroną wniosku o udzielenie kredytu hipotecznego).  Dokonanie wkładu niemalże zawsze będzie skutkowało odpowiadającym mu prawem użytkowania.

Na istnienie domniemanego zarządu powierniczego mogą wskazywać dowody świadczące o wspólnym zamiarze dotyczącym faktycznej własności, istniejącym w momencie zakupu lub później.  Dowodem świadczącym o wspólnym zamiarze może być zarówno dowód dotyczący konkretnej rozmowy, w toku której omawiano kwestię faktycznej własności lub dowody poszlakowe dotyczące postępowania każdego ze współwłaścicieli czy każdej z osób wspólnie zamieszkujących, które umożliwiają ustalenie zamiarów stron.

Jeżeli potrzebują Państwo konkretnej porady dotyczącej szans na ustalenie roszczenia o faktyczną własność części nieruchomości przysługującego Państwu lub jakiejkolwiek innej osobie kwestionującej wyłączne prawo własności, uprzejmie proszę o kontakt ze mną lub z innym członkiem mojego zespołu.

To read my blog in English, please click here.

 • A compassionate solicitor who considers all of her client’s concerns, and advises on the best way to resolve them, in or out of court.
 • Achieves settlements which are suitable for the individual circumstances incorporating compensation payments, the transfer of property and setting up trusts for children.
 • Completed the ACTAPS (Association of Contentious Trust and Probate Specialists) Contentious Trusts and Probate course – the only specialist training course for this area of law.
 • Qualified Commercial and Civil Mediator, accredited by the ADR Group.
 • Recommended in The Legal 500 ‘Clare Kelly is exceptionally knowledgeable and extremely efficient, and is a good negotiator who is sensitive to her clients’ needs and finds practical solutions’
 • ‘has a great eye for detail but can also identify the crux of the dispute’ – Legal 500 2019
 • Recommended by clients:
  “[Clare] has been absolutely wonderful – so lovely, extremely bright, and a rock when it came to getting us through the last two years.”
  “Clare, you are a star of the highest order!!”
  “It has been a difficult and stressful case and you have dealt with it efficiently and skilfully and with warmth and sensitivity”.
  “Your skill, your expertise, in matters concerning Wills is I believe, second to none. Both myself and my wife will be forever in your debt….Saying thank you just doesn’t cover the gratitude and respect we both have for you.”

 

Get in touch

Call, email or use a contact form – whichever suits you. We’ll let you know the best person to help you get started.

Call or Email

020 7940 4060

mail@anthonygold.co.uk

Contact Us

How can we help?

Request a Call Back

How can we help?