People Insights
Services
Contact Us
Get in touch
Contact Us
Published On: January 20, 2018 | Blog | 0 comments

Czy europejskie testamenty będą prawomocne w pobrexitowej Anglii?


Trwają negocjacje w sprawie warunków opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Będą one prawdopodobnie prowadzone przez dłuższy czas. Dopóki nie zostaną przedstawione warunki „umowy końcowej”, nie będzie wiadomo jak będą wyglądać pobrexitowe przepisy prawa.

W opublikowany na początku grudnia wspólnym raporcie dotyczącym negocjacji pomiędzy Wielką Brytanią i Unią Europejską, negcjatorzy brexit próbowali zapewnić nas o przejrzystości przepisów prawa w negocjowanej umowie. Jednak prawnicy udzielający swoim klientom szczegółowych porad na temat pobrexitowych procesów i procedur, na chwilę obecną, mogą jedynie spekulować.

Prawnicy ds. spadkowych wydają się mieć więcej szczęścia. Muszą bowiem radzić sobie z mniejszą niepewnością pobrexitową, przynajmniej w kwestiach dotyczących prawomocności testamentów. Przepisy Unii Europejskiej w tym obszarze są nieliczne, a te istniejące, najczęściej nie mają zastosowania na terenie Wielkiej Brytanii. Z tego powodu przedstawione poniżej i obowiązujące obecnie przepisy dotyczące ważości europejskich testamentów na terenie Anglii i Walii, najprawdopodobniej nie ulegną zmianie, nawet po Brexicie.

Zgodnie z przepisami Ustawy o testamentach z 1963 r., w przypadku zgonów, które nastąpiły po 1 stycznia 1964 r. testament sporządzony za granicą można uznać za prawomocny na terenie Walii i Anglii w przedstawionych niżej okolicznościach:

 • jeśli został przygotowany zgodnie z przepisami prawa krajowego obowiązującymi w państwie, w którym testament został podpisany, lub
 • jeśli został przygotowany zgodnie z wymogami prawa krajowego państwa, którego spadkodawca był obywatelem, lub
 • jeśli został przygotowany zgodnie z wymogami prawa krajowego państwa, w którym spadkodawca przebywał lub był rezydetem w momencie sporządzenia testamentu lub w momencie śmierci.

Proszę o skontaktowanie się ze mną w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dopuszczalności zagranicznych testamentów na terenie Anglii lub pomocy w zarządzaniu masą spadkową w Anglii.

W praktyce, podtrzymanie prawomocności testamentu wymaga złożenia wniosku o wydanie angielskiego dokumentu poświadczającego jego autentyczność i przyznającego wykonawcom prawo do działania zgodnie z jego dyspozycjami (ang. Grant of Probate). Aby zagraniczny testament został urzędowo zatwierdzony na terenie Anglii, oprócz spełnienia standardowych wymogów, należy przedstawić pisemne oświadczenie, złożone pod przysięgą, potwierdzające stosowne fakty. Powinno ono zawierać szczegółowe uzasadnienie prawomocności zagranicznego testamentu zgodnie z wymogami prawa krajowego obowiązującego w państwie jego sporządzenia lub prawa krajowego państwa, którego obywatelstwo posiadała osoba zmarła, w zależności od tego, które z nich ma zastosowanie. W przypadku polskich testamentów, Urząd Spadkowy (ang. Probate Registry) w Anglii wymaga zwykle dowodu, że zostały one sporządzone przez notariusza, który może potwierdzić fakt ich sporządzenia oraz wpisania do repertorium. Dowód może również stanowić wydane przez polski sąd zalecenie przeniesienia własności polskiego majątku zgodnie z testamentem, co jest jednoznaczne z potwierdzeniem jego prawomocności.

Z tego powodu, testament sporządzony w Polsce przez osobę narodowości polskiej, która mieszkała i posiadała majątek w Anglii może zostać uznany za prawomocny w Anglii.

 • A compassionate solicitor who considers all of her client’s concerns, and advises on the best way to resolve them, in or out of court.
 • Achieves settlements which are suitable for the individual circumstances incorporating compensation payments, the transfer of property and setting up trusts for children.
 • Completed the ACTAPS (Association of Contentious Trust and Probate Specialists) Contentious Trusts and Probate course – the only specialist training course for this area of law.
 • Qualified Commercial and Civil Mediator, accredited by the ADR Group.
 • Recommended in The Legal 500 ‘Clare Kelly is exceptionally knowledgeable and extremely efficient, and is a good negotiator who is sensitive to her clients’ needs and finds practical solutions’
 • ‘has a great eye for detail but can also identify the crux of the dispute’ – Legal 500 2019
 • Recommended by clients:
  “[Clare] has been absolutely wonderful – so lovely, extremely bright, and a rock when it came to getting us through the last two years.”
  “Clare, you are a star of the highest order!!”
  “It has been a difficult and stressful case and you have dealt with it efficiently and skilfully and with warmth and sensitivity”.
  “Your skill, your expertise, in matters concerning Wills is I believe, second to none. Both myself and my wife will be forever in your debt….Saying thank you just doesn’t cover the gratitude and respect we both have for you.”

 

Get in touch

Call, email or use a contact form – whichever suits you. We’ll let you know the best person to help you get started.

Call or Email

020 7940 4060

mail@anthonygold.co.uk

No comments

Add your comment

We need your name and email address to make sure you’re a real person. We won’t share your email address with anyone else or send you spam. Please complete fields marked with *.

Leave a Reply

Your email address and phone number will not be published on the website. Other visitors will not be able to see your contact information. Required fields are marked *

Contact Us

How can we help?

Request a Call Back

How can we help?