People Insights
Services
Contact Us
Get in touch
Contact Us
Published On: June 29, 2016 | Blog | 0 comments

Co to jest “Grant of Probate”?


 

Kiedy zmarły pozostawia testament, w dokumencie tym wskazani są wykonawcy spadku [executors] upoważnieni do zajęcia się majątkiem.   W przypadku braku testamentu, o tym, kto jest uprawniony do reprezentowania interesów majątku spadkowego, tj. do działania w charakterze zarządców spadku, decydują przepisy ustawowe.

Niemniej jednak, za wyjątkiem sytuacji, gdy wartość spadku pozostawionego przez zmarłego jest bardzo niska, żadna instytucja finansowa nie wyda aktywów posiadanych w imieniu zmarłego wykonawcom czy zarządcom spadku, bez odpowiedniej autoryzacji.  Zawsze pojawi się pytanie o upoważnienie, czyli Grant of Probate.  Co to dokładnie jest i jak go uzyskać?

Upoważnienie, czyli Grant to dokument urzędowy opatrzony pieczęcią Rejestru Spadkowego, który potwierdza, że wskazana w jego treści osoba jest upoważniona do zajęcia się majątkiem, to jest do zebrania wszystkich aktywów, spłacenia wszystkich zobowiązań i długów obciążających majątek spadkowy, a następnie rozdzielenia pozostałych środków pomiędzy uprawnionych spadkobierców.  Upoważnienie wydawane wykonawcom testamentu nazywane jest upoważnieniem do zarządzania spadkiem [Grant of Probate].  Upoważnienie wydawane zarządcom spadku podlegającego dziedziczeniu ustawowemu, nazywane jest upoważnieniem zarządcy [Grant of Letters of Administration].

Wniosek o wydanie upoważnienia składa się do Rejestru Spadkowego, zazwyczaj w terminie 3 do 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy.  Nie istnieje żaden formalnie ustalony termin, przed upływem którego musi zostać złożony wniosek o upoważnienie.  Niemniej jednak, jeżeli wykonawcy spadku nie złożą wniosku o upoważnienie przed upływem roku od daty śmierci spadkodawcy, mogą podlegać krytyce ze strony spadkobierców.   Mogą też być narażeni na grzywny i odsetki od niezapłaconych w terminie podatków od spadku.

Przed złożeniem wniosku o upoważnienie, wykonawcy lub zarządcy spadku muszą zebrać informacje o wszystkich aktywach zmarłego oraz o ich wartości w chwili śmierci.  Wymaga to od nich zasięgnięcia informacji od rodziny, dokonania przeglądu dokumentacji zmarłego, skierowania pism do banków, instytucji finansowych, właścicieli polis oraz innych podmiotów.  Powinni oni także uzyskać wyceny mienia i innych wartościowych składników majątku zmarłego.   Należy przy tym zebrać informacje o aktywach zmarłego na całym świecie, a nie jedynie tych zlokalizowanych w Anglii i Walii.

Posiadając taką wiedzę, informacje o składnikach majątku składających się na spadek oraz o ich wartości należy zgłosić brytyjskiej administracji podatkowej [HMRC].   Trzeba też zapłacić podatek od spadków, jeżeli jest należny.   Wykonawca lub zarządca spadku musi mieć świadomość możliwości poniesienia kary, jeżeli na skutek podania nieścisłych informacji podatek nie zostanie zapłacony w należytej wysokości.

Następnie, wykonawca lub zarządca spadku muszą złożyć przysięgę.   Przysięgę wraz z opłatą sądową, oryginałem testamentu (w przypadku pozostawienia testamentu) oraz dowodem opłacenia podatku od spadków lub potwierdzeniem, że nie jest on należny, składa się do Rejestru Spadkowego.

Po przeprowadzeniu przez Rejestr sprawdzenia dokumentów (co trwa przeciętnie od 3 do 8 tygodni od ich złożenia, o ile Rejestr nie zada żadnych dodatkowych pytań), przystąpi on do wydania odpowiedniego upoważnienia w formie Grant.

If you would prefer to read my blog in English, please click here.

Get in touch

Call, email or use a contact form – whichever suits you. We’ll let you know the best person to help you get started.

Call or Email

020 7940 4060

mail@anthonygold.co.uk

Contact Us

How can we help?

Request a Call Back

How can we help?