People Insights
Services
Contact Us
Get in touch
Contact Us
Published On: November 23, 2015 | Blog | 0 comments

Moja mama potrzebuje stałej opieki, co mam zrobić?


Wspieranie osób starszych i bezradnych to jedno z ważniejszych zadaÅ„ mojej pracy, jako prawnik dla osób starszych i ubezwÅ‚asnowolnionych.   Choć w wiÄ™kszoÅ›ci przypadków klienci zwracajÄ… siÄ™ do mnie po poradÄ™ technicznÄ…, czysto prawnÄ…, staram siÄ™ także zaoferować im praktyczne rozwiÄ…zania dla ich problemu.

Å»yjemy coraz dÅ‚użej.  Stawia to wiele wyzwaÅ„ systemom pomocy, które majÄ… za zadanie sprostać naszym rosnÄ…cym wymaganiom.  JednoczeÅ›nie, wielu z nas, pomimo malejÄ…cych zdolnoÅ›ci i możliwoÅ›ci, kurczowo trzyma siÄ™ swojej niezależnoÅ›ci.

Istnieje wiele sposobów na to, aby pomóc naszym seniorom prowadzić niezależne życie tak dÅ‚ugo, jak to tylko możliwe.  Jednym z nich jest program Homeshare.   W ramach tego programu, osoba starsza i samotna przyjmuje pod swój dach mÅ‚odego wspóÅ‚lokatora.  MÅ‚ody wspóÅ‚lokator odwdziÄ™cza siÄ™ 10 godzinami pracy w domu: sprzÄ…taniem, zakupami itp.  ZobowiÄ…zuje siÄ™ także do spÄ™dzenia przynajmniej 5 lub 6 nocy w tygodniu w domu, zapewniajÄ…c swojemu starszemu najmodawcy bezpieczeÅ„stwo i pomoc na wypadek jakiegokolwiek zdarzenia.  W zamian za opiekÄ™, ma możliwość mieszkania w Londynie za darmo.

Tego typu programy sprawdzajÄ… siÄ™ jednak jedynie wtedy, gdy pomoc, której wymaga osoba starsza jest niewielka.   Wraz z pogarszajÄ…cym siÄ™ stanem zdrowia osoby starszej, wzrastajÄ… też jej potrzeby.  Niejednokrotnie,  opieka wymaga zaangażowania caÅ‚odobowego.  JeÅ›li opieka dodatkowo wiąże siÄ™ z koniecznoÅ›ciÄ… czÄ™stej interwencji medycznej, opieka nad osobÄ… starszÄ… w domu staje siÄ™ niezmiernie trudna, o ile w ogóle możliwa.   Wielu z moich starszych klientów nie pamiÄ™ta, kim jest ich córka lub syn. Inni, na skutek otÄ™pienia starczego czy innego schorzenia, stajÄ… siÄ™ agresywni i trudni. Rodzina w takich sytuacjach, staje przed trudnÄ… decyzjÄ… umieszczenia ukochanego rodzica lub krewnego w domu opieki.   Z emocjonalnego punktu widzenia to jedna z najtrudniejszych decyzji, z jakimi może przyjść nam siÄ™ zmierzyć.   Z decyzjÄ… o umieszczeniu kogoÅ› w domu opieki wiążą siÄ™ też zmartwienia o koszt takiej opieki.

Rodziny zmuszone życiowo do umieszczenia osoby bliskiej w domu opieki czÄ™sto szukajÄ… wsparcia finansowego u wÅ‚adz lokalnych.  UrzÄ…d przeprowadzi ocenÄ™ potrzeb osoby wymagajÄ…cej pomocy.  W ramach tej procedury, zostanie przeprowadzona też ocena zdolnoÅ›ci finansowej.  W zależnoÅ›ci od wyniku tej oceny, koszt miejsca w domu opieki może być w części lub w caÅ‚oÅ›ci finansowany przez wÅ‚adze lokalne.  Koszt miejsca w domu opieki to ceny rzÄ™du £500-£600 tygodniowo.  Niektóre domy opieki mogÄ… jednak i żądać £1,200 za tydzieÅ„. Naturalnym jest wiÄ™c, że rodzina martwi siÄ™ jak koszt opieki wpÅ‚ynie na stan majÄ…tku ich bliskiego krewnego.

OcenÄ™ zdolnoÅ›ci finansowej przeprowadza siÄ™ w oparciu o ustalone kryteria, tym niemniej w sposób bardzo indywidualny.   JeÅ›li w domu osoby, której przypadek jest rozpatrywany, nie mieszka jej wspóÅ‚małżonek lub bliski krewny, może siÄ™ zdarzyć, że dom zostanie wziÄ™ty pod uwagÄ™, jako majÄ…tek, z którego powinny zostać zapÅ‚acone koszty domu opieki.  OszczÄ™dnoÅ›ci przekraczajÄ…ce kwotÄ™ £23,350 również wpÅ‚ynÄ… na ocenÄ™ zdolnoÅ›ci finansowej.

IstniejÄ… urzÄ™dowe zasady okreÅ›lajÄ…ce, kto kwalifikuje siÄ™, do jakiego rodzaju pomocy. Rodzina czÄ™sto nie zgadza siÄ™ z ocenÄ… dotyczÄ…ca rodzaju pomocy, która zostaje przyznana ich bliskim.  Od decyzji urzÄ™dowych dotyczÄ…cych rodzaju przyznanej pomocy można siÄ™ odwoÅ‚ać.  Nie jest to jednak procedura Å‚atwa.

Ustawa dotyczÄ…ca opieki (Care Act) wprowadza znaczÄ…ce zmiany w obowiÄ…zkach wÅ‚adz lokalnych odnoÅ›nie poziomu opieki należnej osobom potrzebujÄ…cym.  Ustawa nakÅ‚ada na wÅ‚adze lokalne obowiÄ…zek przestrzegania i promocji m.in.: dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i emocjonalnego, poszanowania godnoÅ›ci osobistej, ochrony przed wykorzystywaniem i zaniedbaniem, dobrego samopoczucia w sferze spoÅ‚ecznej i gospodarczej, zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych.  Tak wiÄ™c rola opiekunów i rodzin zdaje siÄ™ zdobywać coraz wiÄ™ksze uznanie.   Ustawa zachÄ™ca do wiÄ™kszej wspóÅ‚pracy.  Mam nadzieje, że te zmiany w przepisach, w praktyce, przyniosÄ… rodzinom wiÄ™ksze wsparcie w tym jakże trudnym i emocjonalnym okresie.

 

My mother needs to go into a care home- what should I do?

Empowering the vulnerable and elderly is an important part of the work we do as Court of Protection solicitors.  Whilst much of the advice we provide to our clients is technical and Court based we also aim to offer solutions to problems that are practical and pro-active.

People are generally living longer and as such there is an increasing strain on the support that is available to meet the needs of our vulnerable clients, many of whom wish to remain fiercely independent.

There are many ways in which we can help support the vulnerable members of our community to live independent and engaging lives for as long as possible.  There are some interesting schemes that offer support such as the Homeshare scheme which provides affordable housing for young people in London whilst providing companionship and assistance to elderly persons living on their own.

This scheme allows an elderly person to provide accommodation to a young adult ‘home-sharer’ by permitting lodging in a spare room in exchange for up to 10 hours of assistance around the house.  This might include cleaning or help with shopping.  The home-sharer would usually commit to stay in the house overnight for 5 or 6 nights a week to offer security and assistance if needed during an emergency. The home sharer is able to live in London accommodation rent free in return.

These sorts of arrangements only work well where the support that an individual requires is low-input.  As medical conditions deteriorate and care needs increase families find themselves providing an increasing amount of care which can sometimes become all-consuming.  Where an individual’s care needs are so great that they require regular medical attention it is often difficult, if not possible, to look after that individual at home. Some of our elderly clients cannot remember who their daughter or son are.  Others become violent due to the effects of dementia on their personalities and they become unmanageable.  It is at that point that one might need to think about seeking assisted living accommodation or a care home arrangement to help look after a loved one. Placing a relative into a care home his often one of the most difficult decision to make from an emotional perspective.  There are also financial worries associated with the potential cost of care.

It is usual for families to look for support from the local authority for the cost of funding a care home placement.  The local authority will assess an individual’s care needs and ascertain what help they require.  There will also be a financial assessment to ascertain whether some or all of the care costs will be paid for by the local authority or if any of the costs will be paid for privately. Care homes are expensive with many starting at £500-£600 per week and others costing £1,200 per week.  Families are naturally worried about the impact that the cost of care will have on an individual’s assets.

Financial assessments are undertaken by reference to a set criteria but they will all be undertaken on an individual case-by-case basis.  It might be that a person’s home will be taken into account unless their partner or a close relative continues to live there. Capital in bank accounts will certainly always be relevant especially if it exceeds the modest cap which is currently £23,350.  The rules on who is entitled to what are involved and sometimes families disagree with the care needs assessment that a local authority undertakes.  These can be challenged on occasion but it is not an easy process.

Notably there have been some significant changes to the duty on local authorities with regards to the level of care they provide to individuals – this is governed by the Care Act.  This legislation introduces duties on local authorities to promote an individual’s well-being relating to: personal dignity, physical and mental hearth and emotional well-being; protection from abuse and neglect; social and economic well-being and suitability of accommodation, amongst others. The role of the carer and families appears to have been grated greater recognition under this Act encouraging a more collaborative approach to the care and protection of vulnerable adults.  We hope that these changes will see families supported to a greater level throughout this often difficult and emotive time.

Alexandra Knipe

Joint Head of Court of Protection

alexandra.knipe@anthonygold.co.uk

Get in touch

Call, email or use a contact form – whichever suits you. We’ll let you know the best person to help you get started.

Call or Email

020 7940 4060

mail@anthonygold.co.uk

Contact Us

How can we help?

Request a Call Back

How can we help?