People Insights
Services
Contact Us
Get in touch
Contact Us
Published On: July 8, 2016 | Blog | 0 comments

Mieszkam za granicą, ale chciałbym pomagać w zajmowaniu się sprawami finansowymi mojego ubezwłasnowolnionego krewnego mieszkającego w Wielkiej Brytanii – czy to możliwe?


Jeżeli dana osoba („X”) nie posiada zdolności niezbędnej do zarządzania własnymi sprawami majątowymi, a składniki jej majątku znajdują się w Wielkiej Brytanii, najprawdopodobniej konieczne będzie skierowanie do sądu w Anglii wniosku o ustanowienie Przedstawiciela Ustawowego ds. Majątkowych („Przedstawiciela”). Ustanowienie Przedstawiciela to formalna procedura sądowa. Funkcję Przedstawiciela często pełni osoba zajmująca się tym profesjonalnie. Jednak, w określonych okolicznościach może nim zostać także członek rodziny ubezwłasnowolnionego.

Przedstawiciel (bez względu na to czy jest to osoba pełniąca tę funkcję jako profesjonalista czy nie) będzie zobowiązany działać w najlepszym interesie X. Wiąże się to z koniecznością dokumentowania wszystkich podjętych decyzji oraz zdawania sądowi sprawozdań z działalności Pelnomocnika. Pełnomocnik musi zarządzać funduszami na rzecz X kompetentnie, umiejętnie i bardzo skrupulatnie.

Często zdarza się, że X mieszka w Anglii przez całe dorosłe życie i tu posiada swój majątek, podczas gdy większość zainteresowanych członków rodziny mieszka za granicą. To, że proponowany Przedstawiciel mieszka za granicą, nie stanowi samo w sobie przeszkody dla ustanowienia go Przedstawicielem. Miejsce zamieszkania proponowanego Przedstawiciela będzie jednak jednym z czynników branych pod uwagę przez sąd rozstrzygający o tym, czy dany kandydat jest odpowiedni czy nie.

Ponadto, Przedstawiciel musi być niekarany oraz wolny od postępowań upadłościowych (z przeszłości i toczących się aktualnie). Sąd musi mieć pewność, że dana osoba nadaje się do powierzenia jej tej istotnej funkcji powierniczej.

Gdy proponowany Przedstawiciel mieszka za granicą, sąd może żądać przedstawienia dowodów na istnienie bliskich relacji między proponowanym Przedstawicielem a X. Sąd może być zainteresowany tym jak często proponowany Przedstawiciel odwiedza Wielką Brytanię, oraz jakie posiada kompetencje do załatwiania spraw w imeniu X w różnych urzędach. Argumentami mogącymi przemawiać za ustanowieniem Przedstawiciela przebywającego na miejscu, mogą być względy kosztowe i związana z takim rozwiązaniem gwarancja, że fundusze X nie zostaną niezasadnie nadszarpnięte kosztami spotkań i podróży Przedstawiciela mieszkającego za granicą.

Sąd musi także rozważyć daną kandydaturę z punktu widzenia umiejętności proponowanego Pełnomocnika do czytania, pisania i liczenia oraz komunikacji w języku angielskim. To szczególne zagadnienie było niedawno przedmiotem rozważań sądu w sprawie Re FH. W tej sprawie, sąd zdecydował o ustanowieniu Przedstawiciela posiadającego ograniczoną umiejętność komunikowania się w języku angielskim, ale który wypracował już strategie postępowania umożliwiające mu wykonywanie tej funkcji.

W tej konkretnej sprawie wystąpiły pewne wyjątkowe okoliczności, które pozwoliły sądowi na podjęcie takiej a nie innej decyzji. Sąd wydając zgodę na ustanowienie Przedstawiciel, który posiadał jedynie podstawową znajomość języka angielskiego, wydał mu jedynie ograniczone co do zakresu działania upoważnienie, poddające jego działanie kontroli Urzędu Kuratora Państwowego, organu nadzorującego wszystkich Przedstawicieli Ustawowych.

Zarządzanie funduszami w imieniu ubezwłasnowolnionego to skomplikowane, a często również bardzo obciążające zadanie. Istotnym jest, by starannie działać w najlepszym interesie X, tak by uniknąć poniesienia przez X jakichkolwiek strat czy ryzyka wynikającego z niegospodarności. W przypadku, gdy zarządzanie funduszem jest skomplikowane, najrozsądniejszym – jeżeli nie jedynym – wyjściem, może okazać się ustanowienie profesjonalnego Przedstawiciela Ustawowego, posiadającego doświadczenie w pracy w Sądzie Opiekuńczym [Court of Protection], który zapewni odpowiednie wykonywanie tej funkcji. Często pełnimy funkcję profesjonalnego Przedstawiciela Ustawowego. Jesteśmy także w stanie udzielić porad dotyczących wszystkich aspektów składania wniosków dotyczących Przedstawicielstwa Ustawowego.

To read my blog in English, please click here.

Alexandra Knipe

Joint Head of Court of Protection

alexandra.knipe@anthonygold.co.uk

Get in touch

Call, email or use a contact form – whichever suits you. We’ll let you know the best person to help you get started.

Call or Email

020 7940 4060

mail@anthonygold.co.uk

Contact Us

How can we help?

Request a Call Back

How can we help?