People Insights
Services
Contact Us
Get in touch
Contact Us
Published On: November 30, 2015 | Blog | 0 comments

Nadużyć finansowych “Martwię się, że mój sąsiad jest wykorzystywany finansowo”


Nadużycia finansowe są jedną z najbardziej rozpowszechnionych form nadużycia w Wielkiej Brytanii wśród osób starszych lub słabych. Nadużycia finansowe często obejmują kradzież pieniędzy lub posiadłości od osoby wrażliwej na własne potrzeby. Wszyscy słyszeliśmy o sytuacji, w której podjęto próbę przekonania starszej osoby, aby podpisała dom dla swojej gospodyni, ale smutnym faktem jest, że sprawcą może być córka ofiary lub jego syn.

Nadużycia finansowe mogą przybrać wiele form. Abusenci mogą być członkami rodziny, przyjaciół, opiekunów, sąsiadów, a nawet tych, którzy nawiązali relację z osobą, aby mogły wykorzystać swoje korzyści. Starszy człowiek może być zmuszony do podpisania nowej woli pod przymusem. Opiekun może zagrozić osobie, jeśli nie wydadzą własnych pieniędzy w sposób, który chce opiekun. Nieustannie wzmagane niebezpieczeństwo, że nie będzie już odwiedzać starszego krewnego w domu opieki, chyba że płaci koszty podróży, może wykraczać poza wyzyskie i obraźliwe zachowanie. Pukanie niewielkiej ilości zmian, jakie otrzymujesz po zrobieniu codziennego sklepu z artykułami sąsiedzkimi, w przeciwieństwie do przywrócenia jej pełnej zmiany jest również formą nadużyć finansowych.

Nadużycia finansowe wśród osób starszych to coś, co często spotykamy jako prawnicy z dziedziny ochrony praw człowieka i specjaliści z dziedziny prawa starszego. Nadużyć finansowych towarzyszy często nadużycia fizyczne lub psychiczne. Obejmuje to groźby, zastraszanie, wyśmiewanie lub wstrzymanie uczucia. Sprawca często nie pozostawia podejrzanego, aby miał kontakt indywidualnie ze starymi przyjaciółmi lub rodziną, nalegając, aby był obecny na każdym spotkaniu z innymi ludźmi. Sprawca może starać się uniemożliwić dostęp lub kontakt ze starymi przyjaciółmi i krewnymi, utrzymując osobę żyjącą w strachu i zastraszaniu. Należy pamiętać o wszelkich zmianach w zachowaniu osoby wrażliwej lub przybyciu obcego, który wydaje się przejmować sprawy finansowe bez możliwości uzyskania odpowiedniego prawa do tego.

Może to być w pewnych okolicznościach właściwe, aby porozmawiać z wrażliwą osobą, jeśli możesz to zrobić samodzielnie, aby ustalić ich opinie na temat tego, co się dzieje. Może to być trudne, jeśli ktoś nie ma zdolności i nie przypomina nadużycia lub jeśli odmówiono dostępu. Nie zawsze należy stawiać czoło napastnika, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na wrażliwe osoby dorosłe.

W większości przypadków wymaga się zewnętrznej interwencji. Jeśli podejrzewasz nadużycia, ważne jest, aby skontaktować się z usługami społecznymi w pierwszej kolejności, aby ostrzec ich o zagrożonych osobie dorosłej. W zależności od okoliczności sprawy należy rozważyć wprowadzenie skierowania.

Jeśli istnieją nadużycia finansowe i istnieją uzasadnione dowody na poparcie podejrzanej transakcji lub nietypowych czynności na koncie bankowym, najprawdopodobniej będzie wymagany wniosek do Trybunału o ochronę. Jeśli sprawca nadużyć uzyska dostęp do konta bankowego osób bezbronnych, należy działać szybko, zanim fundusze zostaną rozproszone. Może to wymagać złożenia w trybie nadzwyczajnym skargi do Trybunału o zamrożenie składnika aktywów. Wnioski do Trybunału Ochrony, w przypadku których osoba fizyczna zagrożona nie ma zdolności, często kończy się niezależną osobą mianowaną w celu zbadania domniemanego nadużycia. Niezależny Wicepremier może być mianowany na przejęcie spraw osób podatnych na zagrożenia i ochronę jednostki przed wykorzystywaniem. Nadużycia na osobie starszej to przestępstwo, a niezależny zastępca może, oprócz prowadzenia wszelkich dochodzeń finansowych, śledzenia i odzyskiwania skradzionych aktywów, skierować sprawę do Policji w celu przeprowadzenia dochodzenia.

Jeśli znasz kogoś, kto może zostać nadużyty, ważne jest, aby zebrać jakieś dowody i zasięgnąć porady. Pomożemy Ci dyskutować o sprawach wynikających z tych złożonych sytuacji i udostępnić Ci opcje umożliwiające osobie zagrożonej i wyzyskanej.

Financial Abuse “I’m worried that my neighbour is being financially abused”

Financial abuse is one of the most prevalent forms of abuse in the UK amongst the elderly or vulnerable. Financial abuse often involves stealing money or possessions from a vulnerable individual for one’s own benefit.  We have all heard of the situation where an attempt has been made to convince an elderly person to sign over their house to their housekeeper but the sad fact is that the abuser is most likely to be the victim’s daughter or son.

Financial abuse can take many forms. Abusers can be family members, friends, carer’s, neighbours and in fact anyone who has formed a relationship of trust with an individual, that they are later able to exploit to their benefit. An elderly person might be forced into signing a new Will under duress. A carer may threaten to harm an individual unless they spend their own money in the way that the carers wants.  A continually reinforced threat to no longer visit an elderly relative in a care home, unless she pays your travel costs, could amount to exploitative and abusive behaviour. Pocketing the small amount of change you receive after you do your neighbour’s weekly food shop as opposed to returning the full change to her is also a form of financial abuse.

Financial abuse amongst the elderly population is something that we frequently encounter as Court of Protection lawyers and Elder Law specialists. Financial abuse is often accompanied by physical or psychological abuse. This includes threats, intimidation, ridicule or withholding affection.  An abuser will often not leave the abused to have one-to-one contact with their old friends or family, insisting on being present at every meeting with other people. An abuser may seek to prevent access or contact with old friends and relatives, keeping the individual living in fear and intimidation. Once should be mindful of any changes in behaviour in a vulnerable individual or the arrival of a stranger who appears to be taking over financial matters without being able to produce proper legal authority for doing so.

It may in some circumstances be appropriate for you to talk to the vulnerable individual, if you can do so alone, to ascertain their views about what is going on. This might be difficult if someone lacks capacity and does not recall the abuse or if you are denied access . It is not always advisable to confront the abuser as this might impact negatively on the vulnerable adult.

In most cases external intervention is required. If you suspect abuse, it is important to contact social services in the first instance to alert them to a vulnerable adult at risk. Depending on the circumstances of the case you may need to consider making a safeguarding referral.

If there is financial abuse and there is reasonable evidence to support a suspicious transaction or unusual actives in a bank account, it is likely that an application to the Court of Protection will be required. If an abuser has gained access to a vulnerable individual’s bank account it is essential to act quickly before funds are dissipated.  This might require an emergency application to the Court to freeze an asset. Applications to the Court of Protection, where the individual at risk lacks capacity, often culminate in an independent person being appoint to investigate the alleged abuse.  An independent Deputy might be appointed to take over a vulnerable person’s affairs and protect the individual from exploitation going forward. Elder Abuse is a crime and an independent Deputy may, in addition to undertaking any financial investigations and tracing and recovery of stolen assets, refer the matter to the Police for investigation.

If you know of someone who might be being abused, it is important to collect some evidence and to seek advice. We can help you to discuss any matters arising out of these complex situations and provide you with the options available to help a vulnerable and exploited individual.

* Disclaimer: The information on the Anthony Gold website is for general information only and reflects the position at the date of publication. It does not constitute legal advice and should not be treated as such. It is provided without any representations or warranties, express or implied.*

Alexandra Knipe

Joint Head of Court of Protection

alexandra.knipe@anthonygold.co.uk

Get in touch

Call, email or use a contact form – whichever suits you. We’ll let you know the best person to help you get started.

Call or Email

020 7940 4060

mail@anthonygold.co.uk

Contact Us

How can we help?

Request a Call Back

How can we help?