People Insights
Services
Contact Us
Get in touch
Contact Us
Published On: October 26, 2015 | Blog | 0 comments

To nie jest to, czego pragnęła matka! – twierdzenia kwestionujące zasadność woli


Bardzo często spotyka się rodziny, które są przekonane, że ich wola ich rodzica pozostawiła, chociaż spełnia wszystkie wymagania formalne (tj. Podpisy, daty itp.), Nie jest prawdziwym odbiciem ostatniej woli ich matki lub ojca. Jest to szczególnie powszechne wśród rodzin, które są bliskie, gdzie otwarte rozmowy rodzinne o tym, kto po śmierci matki / ojca umrze, uważa się za w złym tonie, chociaż w przypadku bardzo bliskich relacji rodzinnych i różnych zależności między rodzicami a dziećmi prowadzą do różnych obietnic I różnych oczekiwań.

“Moi rodzice traktowali nas wszystkich w równym stopniu. Pomogli już mojej siostrze wychowywać swoje dzieci, więc nie, na tym wszystkim, chcę zostawić jej cały ich dom. Zawsze chcieli, żebyśmy wszyscy mieli takie same udziały “, słyszę od najstarszego syna rodziny. “Ale przez wiele lat opiekowałem się swoimi rodzicami po tym jak moje dzieci dorastały”, mówi siostra: “zrezygnowałem z życia dla nich, więc postanowili wynagrodzić mi za to. Moi bracia otrzymali wykształcenie, których chcieli na koszt naszych rodziców. Rodzice również pomagali im w zakupie swoich domów, więc to wszystko jest sprawiedliwe. “Takie wymianę argumentów są nieograniczone i często bolesne dla wszystkich zainteresowanych. Argumenty, które miały miejsce kilka lat temu, nad tak nierzadnymi sprawami, jak nierówny wkład do kwiatów urodzin mama, są przywracane do życia. Ataki są rzucane, utracone są smutki i żywe kontakty z mamą “zwracają się do jej grobu, kiedy słyszy to, co mówisz”.

Niestety, mimo że mumia z pewnością zamieni się w jej grób, kiedy słyszy takie walki, nie wyjdzie z tego grobu, aby potwierdzić nikomu, czy jej wola jest prawdziwym odbiciem tego, czego chce. Will jest zawsze uważany za ważny, chyba że udowodni się, że nie jest. Jak można to wykazać?

Tylko z dowodem twardego dowodu, a nie tylko domniemaniami i oskarżeniami. Dowodem na to, co? W praktyce jedyną rzeczywistą podstawą, na podstawie której można z powodzeniem znieść ważną ważność, jest niewłaściwy wpływ lub brak zdolności testamentu.

Pokazanie nadmiernego wpływu oznacza pokazanie, że nastąpiło przymus, manipulacja, oszustwo lub zastraszanie. Innymi słowy, co musisz pokazać, to np. Chciwa siostra naciskała na mama w momencie, kiedy mama robiła swoją wolę, aby wpłynąć na treść takiej woli na jej korzyść. Nadmierny wpływ jest poważnym zarzutem. Siostra mogła odwołać się do uczuć matki, opowiadając o tym, jak w ciągu ostatnich lat opiekowała się matką, a jak biedne jej wnuki będą, jeśli mama nie opuszcza domu córce. Wszystkie takie apele mają niewątpliwie wpływ na emocjonalny wpływ matek. Jednak przerażające są, są całkowicie legalne. Co nie do przyjęcia, siostra stosuje psychologiczne lub rzeczywiste fizyczne naciski na mamę, zmuszając ją w ten sposób do zrobienia czegoś, czego inaczej nie zrobiła, tzn. Matka robi to, czego nie chce zrobić, tylko dlatego, że uważa ją za konieczne.

Konkretowanie woli ze względu na brak zdolności testamentowych wymaga wykazania, że ​​mama, w momencie, kiedy jej wola nie była zdolna umysłowo; Że cierpiała na chorobę, która zniekształciła poczucie “czynienia dobra”. Może to być wynikiem długotrwałej choroby zwyrodnieniowej lub może być nawet spowodowane spożyciem narkotyków lub alkoholu w momencie dokonywania woli. Ocena medyczna lub psychiatryczna przez eksperta, który mógłby wypowiedzieć się na temat stanu umysłu matek w momencie, kiedy sprawiła, że ​​będzie ona potrzebna. Dlatego najważniejsze znaczenie ma dokumentacja medyczna i dowody świadków, którzy mieli styczność z matką w decydującym momencie.

Z całą pewnością łatwo wyrzucać oskarżenia przeciwko chciwej siostry lub nawet odwołać się do tego, co jest sprawiedliwe nie pomoże. Dowodem jest kluczowy dowód. Jeśli dystrybucja dokonana w woli nie jest wystarczającym przepisem dla jednego lub więcej dzieci, można rozważyć roszczenie z tytułu ustawy o dziedziczeniu (zasiłku dla rodzin i opiekunów) z 1975 r. Jeśli zostaną złożone jakiekolwiek obietnice, można zbadać roszczenia wynikające z zasad rozstrzygania sporów. Jeśli jednak zamierza się powołać się na ważność testamentu, potrzebne będą ciężkie dowody na to, że przymus lub niezdolność umysłowa są potrzebne.

Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące sposobu zestawiania takich dowodów lub alternatywnego sposobu wnoszenia roszczeń o lepsze świadczenie usług, skontaktuj się z nami.

Sprawy uległy nieznacznym zmianom wraz ze zmianami kodeksu cywilnego. Nowe zasady (bardziej korzystne dla osób dziedziczących) dotyczą wyłącznie zgonów występujących w dniu 18 października 2015 r. Lub później.

This is not what mother wanted! – claims challenging the validity of a will

I very often meet families who are convinced that the will their parent left, though it complies with all the formal requirements (i.e. has signatures, dates etc.), is not a true reflection of the last will of their mother or father.  This is particularly common among families that are close, where open family conversations about who will get what after mother/father dies are considered to be in a bad tone, though where very close family relationships and various dependencies between parents and children lead to various promises being made and various expectations being built.

“My parents treated us all equally.  They already helped my sister bring up her children, so would not, on top of that all, want to leave her their entire house.  They always wanted for us all to have equal shares”, I hear from the eldest son of the family. “But I looked after our parents for years after my children grew up”, says the sister, “I gave up my life for them so they decided to reward me for that.  My brothers got all the education they wanted at our parent’s expense. Parents also helped them when they bought their houses, so this is all fair.”    Such exchanges of arguments are endless and often painful for all concerned.  Arguments that took place several years ago over such trivial matters as unequal contribution towards mum’s birthday flowers are brought back to life. Assaults are thrown, tempers are lost and vivid accounts of mummy “turning in her grave when she hears what you say” are given.

Sadly, though mummy is surely turning in her grave when she hears such fights, she will not leave that grave to confirm to anyone if the will she left is the true reflection of what she wanted.  Will is always presumed valid, unless it is successfully proven it is not.  How can one therefore show that?

Only with hard core evidence, not merely presumptions and accusations.  Evidence of what?  In practice, the only real grounds on the basis of which one can successfully abolish an otherwise valid will are proving undue influence or lack of testamentary capacity.

Demonstrating undue influence means showing that there was coercion, manipulation, deception or intimidation.  In other words what you need to show is that e.g. a greedy sister put pressure on mum at the time when mum was making her will, to influence the content of such a will to her advantage.  Undue influence is a serious allegation.  The sister may have appealed to the mother’s affection by dropping hints about how she cared for mummy in the past years or how poor her grandchildren will be if mummy does not leave the house to her daughter.  All such appeals are undoubtedly designed to emotionally influence mum.  However appalling they are, they are perfectly legal.  What is not acceptable is the sister applying psychological or actual, physical pressure on mum thus forcing her to do something she would otherwise not have done, i.e. the mother doing what she does not want to do, only because she thinks she must.

Contesting a will on the grounds of lack of testamentary capacity requires showing that mum, at the time of making her will was not mentally capable; that she suffered from a condition that distorted her sense of “doing the right thing”.  That could be a consequence of some long term degenerative illness or might even be due to drug or alcohol consumption at the time of making the will.  Medical or psychiatric assessment by an expert able to comment on mum’s state of mind at the time she made her will be needed.  That is why medical records and evidence from witnesses who came into contact with the mother at the crucial time will be of outmost importance.

Most certainly, easily thrown accusations against the greedy sister or even appeal to what is fair will not help.  Evidence is a key.  If distribution made in a will is not making a sufficient provision for one or more of the children, a claim under the Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975 may be considered.  If any promises were made, a claim under the principles of promissory estoppel may be explored.  If however a claim contesting validity of a will is intended, hard core evidence of either coercion or mental incapacity will be needed.

For further advice on how to collate such evidence or alternatively how to bring claims for better provision please contact us.

Matters changed slightly with amendments of the Civil Code.  The new rules (which are more beneficial for those inheriting) apply however only to deaths occurring on or after 18 October 2015.

David Wedgwood

Head of Civil Litigation Joint Head of Court of Protection

david.wedgwood@anthonygold.co.uk

Get in touch

Call, email or use a contact form – whichever suits you. We’ll let you know the best person to help you get started.

Call or Email

020 7940 4060

mail@anthonygold.co.uk

Contact Us

How can we help?

Request a Call Back

How can we help?