People Insights
Services
Contact Us
Get in touch
Contact Us
Published On: July 11, 2016 | Blog | 0 comments

Obrona zg oszonego w Rejestrze Spadkowym Zastrze’ enia (Caveat) poprzez Wyst…pienie (Appearance), czyli co oznaczaj… te wszystkie trudne s’owa i jak wspomnianych procedur uywa?


W celu zakwestionowania ważnoÅ›ci testamentu lub uprawnienia danej osoby do zarzÄ…dzania masÄ… spadkowÄ…, należy zgÅ‚osić w Rejestrze Spadkowym Zastrzeżenie [Caveat].  ZgÅ‚oszenie Caveat-u daje czas na pozyskanie informacji i zebranie majÄ…cych znaczenie dowodów na sÅ‚uszność naszego stanowiska.  Caveat może jednak zostać zakwestionowane przez inne strony majÄ…ce prawo do udziaÅ‚u w spadku, które mogÄ… skierować do nas Ostrzeżenie [Warning] – formularz sÄ…dowy, w którym wykazujÄ… swoje prawo do udziaÅ‚u w masie spadkowej.

Po otrzymaniu Warning, musimy odpowiedzieć na nie w formie skÅ‚adanego na piÅ›mie i pod przysiÄ™gÄ… oÅ›wiadczenia, nazywanego WystÄ…pieniem [Appearance]. Na dokonanie tej czynnoÅ›ci mamy jedynie osiem dni.  NiezÅ‚ożenie odpowiedzi w terminie skutkuje utratÄ… skutecznoÅ›ci zgÅ‚oszonego Caveat-u oraz możliwoÅ›ciÄ… wydania Grant of Probate, upoważnienia do zarzÄ…dzania spadkiem.

Appearance zÅ‚ożone w Rejestrze Spadkowym musi uzasadniać, dlaczego zarejestrowaliÅ›my Caveat oraz wskazywać, dlaczego testament jest nieważny lub dlaczego konkretna osoba jest niezdolna do rzetelnego zarzÄ…dzania spadkiem.  Musi ono być opatrzone pieczÄ™ciÄ… Rejestru Spadkowego i dorÄ™czone osobie, która skierowaÅ‚a do nas Warning.

DziÄ™ki Appearance, nasz Caveat pozostaje skuteczny i może zostać zniesiony jedynie za obopólnÄ… zgodÄ… zgÅ‚aszajÄ…cego Caveat i upoważnionego przedstawiciela majÄ…tku spadkowego, lub na skutek postanowienia sÄ…du o zniesieniu Caveat-u.

Osoba, która zgÅ‚osiÅ‚a Caveat musi wykazać siÄ™ ostrożnoÅ›ciÄ…, kiedy odpowiada na Warning.  Wniesienie Appearance może skutkować koniecznoÅ›ciÄ… poniesienia kosztów prawnych, np. w przypadku, gdy Appearance lub zarejestrowany wczeÅ›niej Caveat byÅ‚y nieuzasadnione.

WiÄ™cej informacji o procedurze zgÅ‚aszania Caveat-ów i posÅ‚ugiwania siÄ™ Warning można znaleźć na powiÄ…zanych stronach naszego bloga  lub kontaktujÄ…c siÄ™ ze mnÄ… bezpoÅ›rednio.

To read my blog in English, please click here.

David Wedgwood

Head of Civil Litigation Joint Head of Court of Protection

david.wedgwood@anthonygold.co.uk

Get in touch

Call, email or use a contact form – whichever suits you. We’ll let you know the best person to help you get started.

Call or Email

020 7940 4060

mail@anthonygold.co.uk

Contact Us

How can we help?

Request a Call Back

How can we help?