People Insights
Services
Contact Us
Get in touch
Contact Us
Published On: July 9, 2016 | Blog | 0 comments

Czy moje dziecko potrzebuje zawodowego przedstawiciela ustawowego czy też mogę sam (sama) spełniać taką rolę?


Sąd Opiekuńczy wyznacza przedstawiciela ustawowego do zarządzania sprawami finansowymi w imieniu osoby, która nie jest w stanie robić tego samodzielnie.  Przedstawiciela ustawowego można powołać do działania w imieniu osoby dorosłej lub dziecka, jeśli zachodzi prawdopodobieństwo, że dziecko będzie nadal pozbawione zdolności w chwili, gdy ukończy 18 lat.  

Działamy na rzecz wielu rodzin potrzebujących pomocy ze strony przedstawiciela ustawowego, zwłaszcza gdy zachodzi prawdopodobieństwo otrzymania przez nie znacznych środków finansowych w ramach odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu na skutek wypadku czy też zaniedbania lekarskiego.     Odszkodowanie jest przyznawana w celu zapewnienia wsparcia osobie poszkodowanej poprzez przekazanie jej środków finansowych na opłacenie sprzętu, mieszkania, prowadzenia spraw i innych potrzeb związanych z opieką.  W niektórych przypadkach osoba poszkodowana może otrzymać 100% dochodzonego odszkodowania.

Często jednak przy ustalaniu rozstrzygnięcia występuje kompromis i ostatecznie uzyskane odszkodowanie może nie być wystarczające do zaspokojenia wszystkich bieżących potrzeb osoby poszkodowanej.  Ważne jest zatem odpowiednie zarządzanie środkami, które pozwoli zapewnić zrównoważenie wydatków i zapobiec wyczerpaniu się środków przed końcem życia osoby poszkodowanej.         Podczas gdy toczy się postępowanie odszkodowawcze, najczęściej mianowany jest profesjonalny przedstawiciel ustawowy. Po rozstrzygnięciu sprawy,   rodziny często mnie pytają, czy powinny przejąć rolę przedstawiciela ustawowego ich dziecka, małżonka lub innego członka ich rodziny.  Zmiana przedstawiciela ustawowego zawsze wymaga zgody Sądu Opiekuńczego, przy czym w ostatnich latach sąd niechętnie wyznacza niezawodowych przedstawicieli ustawowych do zarządzania większymi funduszami.    Należy zapewnić Sąd, że fundusz będzie zarządzany prawidłowo oraz że decyzje będą podejmowane w najlepszym interesie osoby poszkodowanej.  Jest wiele spraw, które przedstawiciel ustawowy musi załatwić, a okres po rozstrzygnięciu sprawy odszkodowawczej może być szczególnie pracowity i trudny. Oto niektóre ze spraw, którymi będzie musiał zajmować się przedstawiciel ustawowy:-

–    zasięganie formalnych opinii i podejmowanie decyzji inwestycyjnych w sprawie funduszu w celu zapewnienia jego zrównoważenia;
–    zakup nieruchomości dla osoby poszkodowanej oraz dokonywanie znacznych przebudowań lub robót budowlanych (w tym udział w nadzorze nad pracami, wybór wykonawcy i rozwiązywanie potencjalnych sporów);
–    rozważenie wniosku o dofinansowanie na udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (jeśli takowe może być należne);
–    dbanie o to, by wszystkie zakupione nieruchomości zostały odpowiednio zarejestrowane i zabezpieczone oraz upewnienie się, że w w księgi wieczyste nieruchomości i rejestry wprowadzono adnotacje odnośnie wszystkich niezbędnych ograniczeń i umów powierniczych;
–    dokonanie przeglądu świadczeń socjalnych i zapewnienie że osoba poszkodowana ma dostęp do wszystkich możliwych świadczeń oraz pomocy państwa;
–    współpraca z zespołem opiekunów celem ustalenia praktycznego i optymalnego pod względem kosztów planu działania;
–    rozważenie zatrudnienia opiekunów, w tym ustalenie wynagrodzenie oraz zarządzanie wszystkimi aspektami systemu PAYE, umowami o pracę oraz pracownikami;
–    rozważenie, czy od dochodu uzyskiwanego z tytułu poczynionych z funduszu osoby poszkodowanej inwestycji należy zapłacić podatek oraz złożenie deklaracji podatkowej w urzędzie skarbowym;
–    zasięgnięcie porady w celu optymalnego zarządzania inwestycjami pod względem podatkowym;
–    prowadzenie dokumentacji wszystkich decyzji oraz transakcji finansowych dokonanych w imieniu osoby poszkodowanej;
–    przekazywanie rocznych sprawozdań do Sądu Opiekuńczego oraz kuratora publicznego;
–    rozważenie, czy osoba poszkodowana potrzebuje testamentu oraz czy należy sporządzić wniosek o testament ustawowy;
–    uwzględnianie zasad określonych Ustawą z 2005 r. o zdrowiu psychicznym oraz dbanie o to, by decyzje i działania podejmowano zgodnie ze wspomnianą ustawą.

Jako zawodowi przedstawiciele ustawowi posiadamy szerokie doświadczenie w skutecznym wykonywaniu obowiązków przedstawiciela ustawowego, z gwarancją spełnienia wszystkich wymagań związanych z ochroną, sprawami regulacyjnymi i transakcjami.  Istotny jest system pomocy w skutecznym zarządzaniu funduszem osoby poszkodowanej.  Jako zawodowi przedstawiciele ustawowi współpracujemy z rodziną osoby poszkodowanej, aby zapewnić zabezpieczenie odszkodowania oraz wykorzystanie go na korzyść osóby poszkodowanej.  O ile to możliwe, staramy się angażować członków rodziny w podejmowanie decyzji.

Niestety często jesteśmy proszeni o przejęcie zadań od członków rodziny, którzy próbowali poradzić sobie samodzielnie, ale nie byli w stanie pomyślnie wykonywać obowiązków przedstawiciela ustawowego.  Czasem prowadzi to utraty wsparcia przez osobę poszkodowaną, gdy jej fundusz był źle zarządzany na skutek czego brakuje pieniędzy na opiekę.  

Zawsze zalecam uzyskanie wsparcia od zawodowego przedstawiciela ustawowego. Jest to szczególnie ważne w trakcie trwania sprawy o odszkodowanie oraz pierwszych kilku latach bezpośrednio po jej rozstrzygnięciu.  Po rozwiązaniu licznych trudnych spraw może okazać się, że dany członek rodziny będzie w stanie sam przejąć obowiązki przedstawiciela ustawowego.  Jednak wiele rodzin, z którymi współpracujemy, decyduje się na dalsze korzystanie z pomocy specjalisty, co odciąża rodzinę ze stresu oraz wielu problemów natury administracyjnej.         

To read this blog in English, please click here.

Alexandra Knipe

Joint Head of Court of Protection

alexandra.knipe@anthonygold.co.uk

Get in touch

Call, email or use a contact form – whichever suits you. We’ll let you know the best person to help you get started.

Call or Email

020 7940 4060

mail@anthonygold.co.uk

Contact Us

How can we help?

Request a Call Back

How can we help?