People Insights
Services
Contact Us
Get in touch
Contact Us
Published On: October 12, 2015 | Blog | 0 comments

“Kto dostaje to, co i gdzie” – wyjaśniono polskie i angielskie zasady jelitowe


Śmierć członka rodziny jest jedną z najbardziej stresujących sytuacji w życiu każdego. Co robić? Jak zyc? I wreszcie – jak pogrzebać i radzić sobie z ukochaną rzeczą? Każda rodzina zadawać sobie takie pytania, często wcześniej niż sobie życzy. Sprawy mogą się skomplikować, gdy aktywa znajdują się w dwóch lub więcej krajach. Są jeszcze bardziej skomplikowane, gdy dana osoba umiera bez pozostawienia woli (tj. “Jelita”).

Zarówno prawo polskie, jak i angielskie zawierają zestaw reguł (“zasady intestacji”), które określą, kto dostaje to, co w takiej sytuacji. Zasady polskie będą miały zastosowanie do wszystkich aktywów zlokalizowanych w Polsce. Zasady angielskie będą miały zastosowanie do wszystkiego, co znajduje się w Wielkiej Brytanii.

Kiedy ktoś umiera, ale bez dzieci, w Anglii żona, mąż lub partner cywilny (dla tych samych par płciowych) odziedziczy wszystko. W Polsce małżonek uzyska połowę, a druga połowa do rodziców, braci i sióstr zmarłego lub ich dzieci (siostrzenice i bratankowie zmarłego), jeśli brat lub siostra zmarła wcześniej.

Kiedy ktoś umiera za mąż za dziećmi zgodnie z zasadami angielskiego, małżonek otrzymuje całą własność zmarłego męża lub żony, a pierwsze 250 000 funtów ich majątku. Jeśli wartość tego majątku wynosi ponad 250 000 funtów, to pozostało po zapłacie pozostałemu życiu mężowi / żonie podzielono na dwie połowy. Pierwsza połowa trafia do małżonka. Druga połowa trafia do dzieci w równych częściach. Jeśli dziecko zmarło przed swoim rodzicem, udział tego dziecka trafi do ich dzieci (wnuki zmarłego).

Zgodnie z polskimi zasadami, pozostająca przy życiu żona, mąż i dzieci, mają równe udziały, z tym że mąż / żona musi uzyskać co najmniej ¼ udziału w całym majątku. W rodzinach, które mają 2 dzieci, zarówno małżonek, jak i dziecko otrzymają 1/3 udział; W rodzinach, które mają 3 dzieci, małżonek i dzieci otrzymają 1/4 udziału; W rodzinach, które mają 4 lub więcej dzieci, małżonek otrzyma ¼, a dzieci równe udziałom w pozostałej części. Podobnie jak w Anglii, kiedy dziecko umiera przed rodzicem, ich dzieci odziedzicą swój udział.

Kiedy osoba umiera pojedynczo lub rozwiedziona, ale z dziećmi dzieci otrzymają wszystko w równych proporcjach, jak między nimi. Ponownie udział dziecka, który zmarł przed swoim rodzicem, idzie do swoich dzieci (tzn. Wnuki).

Kiedy dana osoba umiera i nie ma dzieci w obu krajach, jest to bliskość bliskich krewnych (rodziców i rodzeństwa), którzy mają prawo do dziedziczenia. Jeśli nie ma bliskich krewnych, aktywa trafiają do Korony (w Anglii) i Skarbu Państwa (Skarb PaÅ “stwa) w Polsce.

Zasady opisane powyżej często wydają się nieuczciwe, np. Dziecko, które opiekowało się swoim rodzicem przez wiele lat i prawie nic nie zostało mu zabrane? Czy można coś zrobić po śmierci ojca jelitowego? Zobacz nasz przyszły artykuł na temat roszczeń o lepsze świadczenie usług lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

“Who gets what and where” – Polish and English intestacy rules explained

Death of a family member is one of the most stressful situations in anyone’s life.  What to do?  How to live?  And finally – how to bury and deal with the beloved one’s things? Each family will be asking themselves such questions, often sooner than one would wish.  Matters can get complicated when one’s assets are located in two or more countries.   They get even more complicated when a person dies without leaving a will (i.e. “intestate”).

Both Polish and English law have a set of rules (“intestacy rules”) that will determine who gets what in such a situation.  Polish rules will apply to all assets located in Poland.  English rules will apply to everything located in the UK.

When a person dies married but with no children, in England the wife, husband or civil partner (for same sex couples) will inherit everything.  In Poland the spouse will get a half and the other half will go to parents, brothers and sisters of the deceased or their children (nieces and nephews of the deceased) if the brother or sister died earlier.

When a person dies married with children under English rules, the spouse will get all the personal property of the deceased husband or wife and the first £250,000 of their wealth. If the value of such wealth is more than £250,000, what is left after payment to the surviving husband/wife is divided into two halves.  The first half goes to the spouse. The second half goes to the children in equal shares.  If a child pre-deceased their parent, the share of that child will go to their children (grandchildren of the deceased).

Under Polish rules, the surviving wife or husband and children inherit in equal shares with a proviso that the husband/wife must get at least ¼ share of the whole estate.  So, in families that have 2 children, both spouse and children will get 1/3 share; in families that have 3 children, the spouse and children will get ¼ share; in families that have 4 or more children, the spouse will get ¼ and the children equal shares in the remainder. Just like in England, when a child dies before the parent, their children will inherit their share.

When a person dies single or divorced but with children the children will get everything in equal shares as between them.  Again a share of a child who pre-deceased their parent goes to their children (i.e. the grandchildren).

When a person dies single and with no children in both countries there is a sequence of close relatives (parents and siblings) who are entitled to inherit.  If there are no close relatives, the assets go to the Crown (in England) and the Treasury (Skarb PaÅ„stwa) in Poland.

The rules described above often seem unfair to e.g. a child who looked after their parent for years and is left with hardly anything?  Can anything be done about it after the death of the intestate parent?  See our future article on claims for better provision or contact us for more detailed advice.

* Disclaimer: The information on the Anthony Gold website is for general information only and reflects the position at the date of publication. It does not constitute legal advice and should not be treated as such. It is provided without any representations or warranties, express or implied.*

David Wedgwood

Head of Civil Litigation Joint Head of Court of Protection

david.wedgwood@anthonygold.co.uk

Get in touch

Call, email or use a contact form – whichever suits you. We’ll let you know the best person to help you get started.

Call or Email

020 7940 4060

mail@anthonygold.co.uk

Contact Us

How can we help?

Request a Call Back

How can we help?