People Insights
Services
Contact Us
Get in touch
Contact Us
Published On: November 16, 2015 | Blog | 0 comments

Moja babcia nie może już zarządzać swoimi pieniędzmi. Jak mogę zapłacić rachunki?


Oglądanie naszych rodziców, dziadków i starszych krewnych staje się słabych, uzdolnionych lub niedołężnych jest czymś, co wszyscy spotkamy w pewnym momencie naszego życia. Często trudno jest pogodzić się z fizycznym i umysłowym upadkiem, który jest coraz bardziej obecny w naszej starzejącej się populacji. Widziałem, jak dziadkowie stają się mniej zdolni do robienia codziennych rzeczy – niezależnie od tego, czy gotują posiłki czy pamiętają o zapłaceniu rachunków za ogrzewanie.

Nieprzerwanie umysłowe niestety pozostaje tematem tabu w dzisiejszym społeczeństwie. Wszyscy spotykali się z upartym krewnym, który nalega na robienie rzeczy dla siebie, gdy w rzeczywistości nie są w stanie sobie radzić z ich finansami lub samodzielnym samopoczuciem.

Kiedy nadejdzie czas, kiedy starszy krewny potrzebuje pomocy w zarządzaniu pieniędzmi, często kontaktuję się z członkami rodziny, którzy nie są pewni tego, co mogą zrobić, aby pomóc, jak mogą iść na temat pomocy lub rzeczywiście zacząć.

Ważne jest, aby zastanowić się nad wprowadzeniem środków mających na celu ułatwienie wsparcia finansowego starszym krewnym z wyprzedzeniem, kiedy to wsparcie jest faktycznie potrzebne. Zachęcam klientów do zastanowienia się nad tym, kogo mogą powołać, aby pomóc im w sprawach finansowych, jeśli nie są w stanie tego zrobić. Omawiamy korzyści płynące z realizacji pełnomocnictwa (LPA) jako potencjalnego rozwiązania i jako części szerszego planowania finansowego.

Dokument LPA jest dokumentem formalnym, który przyznaje prawodawcy uprawnienia do zajmowania się sprawami rzeczowymi Darczyńcy w ich imieniu, jeśli nie są w stanie tego zrobić. LPA musi być zarejestrowany w Biurze Gwardii Publicznej, który nadzoruje wszystkie Trwałe Mocarstwa wykonane w Wielkiej Brytanii. Ważne jest, aby LPA został sporządzony dokładnie i zgodnie z prawem brytyjskim w celu zapewnienia, że ​​może zostać użyty po rejestracji.

Często jednak kontaktuje się mnie krewny członków rodziny, którzy już nie mają zdolności – mogą mieć otępienie lub inną chorobę umysłu – i nie wykonali przepisu w drodze ustawy o LPA, aby wyrazić swoje życzenia dotyczące ich własności i spraw do Formalnie określają, jak chcieliby widzieć sprawy i przez kogo. Kiedy osoba uważa się za niezdolną do pracy, nie może już wykonać LPA.

W przypadku braku LPA prawie nie jest możliwe, aby członkowie rodziny pomagali w wyplataniu rachunków, kosztów leczenia i innych kosztów utrzymania. Oznacza to, że starszy krewny mogą mieć ogrzewanie lub wodę odcięte lub mogą nie być w stanie wycofać środków z ich banku na żywność. Mogli nie spłacić spłat w domu lub nie mogą zapłacić za swoich opiekunów.

Spotykam wiele rodzin, które znajdują się w rozpaczliwych sytuacjach, chcących pomóc swoim krewnym, ale nie mogą to zrobić, ponieważ nie mają prawnego uprawnienia do udzielania tej pomocy. Banki i inne instytucje po prostu nie uwalnia funduszy do córki lub syna starszego klienta, tylko dzięki ich rodzinnej relacji. Musi istnieć podstawa prawna do angażowania innej osoby w sprawy finansowe osoby, która nie ma zdolności.

Klienci, którzy znajdą się w takich okolicznościach, będą musieli złożyć wniosek do Sądu Ochrony Mienia i Spraw Wiceprezesa, który zostanie powołany. Jest to skomplikowany proces. Zastępca jest jak adwokat, ale on zostanie mianowany przez Trybunał w celu zarządzania finansami kogoś innego. Zastępca może być świecki lub zawodowy, ale oboje będą mieli rygorystyczne obowiązki do wykonywania w charakterze Zastępcy i będą regularnie składać do Trybunału Ochrony. Zastępca będzie musiał także prowadzić pisemny zapis o każdej podjętej decyzji finansowej, dlaczego został sporządzony i przechowywał dowody wskazujące, że leży to w najlepszym interesie osoby, dla której działają.

Większość moich klientów wolę mieć profesjonalnego zastępcę mianowanego. Usuwa to wiele stresu administracyjnego i zapewnia, że ​​wszystkie sprawy są rozpatrywane w sposób prawidłowy iw sposób zgodny z zasadami Trybunału. Raz mianowany na stanowisko Zastępcy jesteśmy w stanie skontaktować się z wszystkimi odpowiednimi intuicjami bankowymi, dostawcami usług medycznych, opiekunami i upewnić się, że wszystkie rachunki są płatne, długi rozwiązane, a wszystkie sprawy finansowe są w porządku. Jesteśmy w stanie zabezpieczyć wszystkie aktywa i zarządzać tymi, którzy są najbardziej narażeni na kłopoty klienta, podczas pracy z członkami rodziny w celu zaspokojenia potrzeb indywidualnych.

My grandmother can no longer manage her money.  How can I help pay her bills?

Watching our parents, grandparents and elderly relatives become frail, incapacitated or infirm is something we all encounter at some point in our life.  It is often difficult to come to terms with the physical and mental decline that is increasingly present in our ageing population.  I have seen my own grandparents become less able to do everyday things for themselves – whether it is cooking their meals or remembering to pay their heating bills.

Mental incapacity unfortunately remains a taboo subject in today’s society.  We have all encountered that stubborn relative who insists on doing things for themselves when in reality they are not able to cope with their finances or wellbeing independently.

When the time comes that an elderly relative requires assistance with managing their money I am often contacted by family members who are unsure what they can do to help, how they can go about providing assistance or indeed where to start.

It is important to think about putting measures in place to facilitate financial support for an elderly relative in advance of when that support is actually needed.  I encourage my clients to think about who they might want to appoint to help them with their financial affairs when they are no longer able to do so.  We discuss the benefits of executing a Lasting Power of Attorney (LPA) as a potential solution and as part of their wider financial planning.

An LPA is a formal document which grants the Attorney authority to deal with the Donor’s property and affairs on their behalf when they are no longer able to do so.  An LPA must be registered with the Office of Public Guardian which oversees all Lasting Powers executed in the UK.  It is important that the LPA is drafted accurately and in accordance with UK law to ensure that it can be used after registration.

However, all too often I am contacted by relatives of family members who already lack capacity – they might have dementia or some other disease of the mind – and they made no provision by way of an LPA to articulate their wishes about their property and affairs to formally set out how they would wish to see their affairs managed and by whom.  Once a person is deemed to lack capacity he can no longer execute an LPA.

In the absence of an LPA it is almost impossible for family members to assist with the payment of bills, medical expenses and other living costs.  This means that an elderly relative might have their heating or water cut off or may not be able to withdraw funds from their bank for food. They may have failed to keep up repayments on their home or be unable to pay for their carers.

I meet a lot of families who find themselves in desperate situations, wanting to help their relatives, but not being able to do so as they have no legal authority to provide this assistance. Banks and other institutions will simply not release funds to an elderly client’s daughter or son by mere virtue of their familial relationship.  There must be a legal basis for involving another person in the financial matters of someone who lacks capacity.

Clients who find themselves in such circumstances will need to make an application to the Court of Protection for a Property and Affairs Deputy to be appointed.  This is a complex process. A Deputy is like an Attorney, but he or she will be appointed by the Court to manage someone else’s finances.  A Deputy can be lay or professional but both will have rigorous duties to perform in their capacity as Deputy and will have to account to the Court of Protection regularly.  A Deputy will also have to keep a written record of every financial decision made, why it was made and retain evidence to show that it was in the best interests of the person they are acting for.

Most of my clients prefer to have a professional Deputy appointed.  This removes a lot of the administrative stress and ensures that all matters are dealt with properly and in a manner that is compliant with the Court rules.  Once appointed as Deputy we are able to contact all relevant banking intuitions, utilities providers, care givers and ensure that all bills are paid, debts discharged and that all financial matters are in order.  We are able to secure all assets and manage those in a vulnerable client’s best interests whilst working alongside family members to support the needs of the individual.

* Disclaimer: The information on the Anthony Gold website is for general information only and reflects the position at the date of publication. It does not constitute legal advice and should not be treated as such. It is provided without any representations or warranties, express or implied.*

Alexandra Knipe

Joint Head of Court of Protection

alexandra.knipe@anthonygold.co.uk

Get in touch

Call, email or use a contact form – whichever suits you. We’ll let you know the best person to help you get started.

Call or Email

020 7940 4060

mail@anthonygold.co.uk

Contact Us

How can we help?

Request a Call Back

How can we help?